ЖЕНОБЛОҐИЯ

ЖИЦ ЗОЗ ЗАДЖМУРЕНИМА ОЧМИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Даєдни гваря же ше правим вееелька мудерица, же ше до шицкого аж и на то розумим, та же думам же лєм я мам правилне становиско о дачим… Гммм… Дацо з часци можебуц и правда, алє то нє прето же я так сцем, то мой мозоґ сце! Вон ше, як цо знаме, през час меня, а до чого ше пременї – е, то за дискусию.

Гваря же перши знаки стареня обачуєме теди кед почнєме стално пригадовац памятки з прешлосци. Та так и я… Паметам, собота вечар, цала фамелия патри телевизор. После рисованого на 19,15 и Дньовнїка, патриме фамелийни филм. Теди, хто нє любел патриц телевизор (а нє верим же було вельо таких), могол слухац радио. Алє у нас ше знало – собота вечар резервована за филм, радио зме слухали през дзень. И так, шедзиме на громади, єме пуканки и уживаме, кед на екрану двойо, лєм цо ше нє побочкали, а мац кричи: Глави под заглавок! Джмурайце! А ми, гат, мушели слухац. Глави зме похпали медзи заглавки и у цмоти и скоро без воздуху „слухали” цо то таке страшне з тим бочканьом. А кед наишла горор сцена мац нам ознова наказала же бизме глави зарили до заглавкох. Страшна музика нависцовала ище страшнєйши сцени чийо патренє нє приходзело до огляду же бизме вноци нє шнїли вшелїяки страхоти.

Алє, руку на шерцо, тото цо наисце було видно то романтична атмосфера у хторей ше двойо МАЮ НАМИРУ побочкац, цо ше нє видзело, лєм ше нагадовало док ше два силуети приблїжовали єдна ґу другей. О других експлицитних сценох най нє бешедуєм. Зиро. Так було и з горор филмами. Главна була музика хтора наявйовала насилство, крев, шмерц и друге. Алє анї то є було видно. Филм могол буц тельо страшни, кельо патрач мал розвиту машту (фантазию). Та цала красота и страхота филмох була у нас самих. А нєшка? Ситуация обрацена – у подполносци.

Тото цо нам понукаю таки жанри, наприклад горор филми у поровнаню зоз скорейшима нєвироятно ше розликую. Барз су блїзко при гранїци того цо чловеков мозоґ може прияц як информацию. Очи видза, алє як мозоґ реаґує? Ша, випатра же ше и вон меня. Єдноставно ше звикнє на таки змисти. Єст и сериї, нє лєм филми, у хторих можеме видзиц схопного гирурґа хтори, пред тим як оперує мозоґ, предзирави лобаню зоз ценким фуровом, а вец похпа койдзеяки дроцики до мозґу и бабре по нїм. Операция на отвореним шерцу, виберанє шекерох зоз глави и пришиванє уха – анї ше нє стрешеме. То би могло значиц же нєшкайшим ґенерацийом, як цо нам дакеди, тото цо мож нєшка видзиц у филмох нормалне. Роздумуєм цо за нїх нє будзе нормалне? До чого преросли романтични филми нє будзем описовац, бо ше таки гард-кор нє швечи нашим новином. А аж там єст свашта.

Кедишик ми син гвари: Мамо, пать, гевти двоме бачикове ше побочкали за уста! А я, нє знала цо повесц, та сом „одвалєла”: Яй, сину, ша вони ше забунєли, то було случайно (you stupid women!!!). Одразу сом зрозумела же ме час почина ґажиц и же нєодлуга нє будзем мац одвитуюци одвити на питаня хтори ми дзеци буду вше частейше поставяц. Требала сом му повесц як цо мнє моя мац гварела: Главу под заглавок и джмурай!

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *