ЖЕНОБЛОҐИЯ

МАМ ИДЕЙНИ ПРОЄКТ

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Хторишик дзень сом вишла рано до двора, удихла швижи воздух и – ришела: тераз прави час за ушорйованє и украшованє двора. Га нє? Уж нє так горуцо, а ище надосц цепло же би ше койцо могло оправиц лєбо направиц.

Значи, я мам (мой би гварел), буйну машту. Бо, кед дацо надумам, вец то виконструуєм до совершенства. Правда, часто виплануєм и другим надосц роботи, алє – стань, найглавнєйши инициятор и зачатнїк проєкта. То одвше було так. Критики на тоту тему нє примам. А и робота швидше пойдзе кед ше понаказує хто цо ма робиц.

Перше сом у глави зарисовала дз треба пошац траву, дзе би могло посадзиц даяку овоц, хтори квеца треба довесц до шора, бо ше цагаю ґу сушеди, а вона жена дакус чудна. Раз кед єй качка прелєцела до нашого двора, та з ню окопала наша сука. Алє то закон природи – качка ма 3, а Ася 60 кили. По закону природи моцнєйши прежиє, чи нє так? А и нач им кридла нє подштригала. Найлєгчейше ше вец вигнївовац три мешаци. Удян гет!

Шпиртам по интернету чого ше людзе шицко здогадню, як зоз старудиї цалком пременя випатрунок двора. Реку, чи нє достанєм даяку ґениялну идею. Дацо бим пременїц, дацо, дацо, гоч цо. Вшелїяк, за креативнєйших и лапшнєйших одо мнє єст цо видзиц, алє я ше мушим уклопиц до своїх рамикох. А и боїм ше од рижних напасцох – од шицких глодарох, дзепоєдних инсектох, а даєдни ше ми лєм ґадза, нпр. жаби.

А, поправдзе, видзела сом же правя у дворе базени. Алє нє тоти фенсерашски цо коштаю даскельо езри евра, алє таки обични, з тракторскей ґуми. И то досц єдноставно зробиц – лєм викопеш дзиру, одпилїш верх з ґуми, положиш до нєй найлон, з боку поприкладаш стари цегли, захпаш даяки божур чи лелию, улєєш воду и готове! Но, мам лєм даскельо обаваня: у тим базену ше нє барз мож купац, думам можу жаби, а и двор ми до брега, та ше боїм чи ше вода нє вилєє. Будзем мушиц викопац глїбшу дзиру, а вец ми треба ґума з авиона… Гммм… Нїч од базена.

За початок офарбим студню. Ша и у нєй ше сиґурно куп-куп-купаю, плюс-плюс-плюскаю жаби, та з тим можем жиц. Можебуц и побиєм длугши колїки ґу цагацим ружом. Алє през жиму, док будзем мац вецей кеди (буйну машту уж мам), так розробим план же ше шицки сами буду питац цо треба поробиц.

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *